Regulamin sklepowy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLIMAZBYT.PL

Regulamin świadczenia usług sklepu Klimazbyt.pl obowiązujący od dnia  25.12.2014

(ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2020 r.)

 

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 

Sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów za pośrednictwem Internetu i strony internetowej o adresie: www.klimazbyt.pl (zwaną dalej stroną internetową) prowadzona jest przez firmę: Klimazbyt Sp. z o.o. (zwaną dalej KLIMAZBYTEM) z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 252/12, 81-540 Gdynia, wpisaną do rejestru KRS pod numerem: 266807; NIP: 586 – 218 – 17 – 52; REGON: 220322124; tel.: 58 620 01 47.

e-mail: klimazbyt@klimazbyt.pl

Konto bankowe: BZ WBK 73 1500 1298 1212 9004 3127 0000

Składanie zamówień na artykuły oferowane przez KLIMAZBYT oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE I ASORTYMENT

1.    Asortyment KLIMAZBYT-u składa się z produktów oryginalnych, fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

2.    KLIMAZBYT prowadzi obrót detaliczny i obrót hurtowy. Zakupione towary można odebrać osobiście lub są dostarczane pod wskazany adres zgodnie z formularzem zamówienia.

3.    Wszystkie użyte na stronie internetowej nazwy produktów i marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów. Prezentowane na stronie internetowej nazwy produktów, ich opisy i zdjęcia pochodzą od producentów lub zostały utworzone przez KLIMAZBYT i służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Opisy towarów mają formę skróconą. Kopiowanie zdjęć i opisów ze strony internetowej jest zabronione.

4. Wygląd opakowań produktów dostarczanych Kupującemu w przesyłce może się różnić od wyglądu opakowań produktów przedstawianych na stronie internetowej ze względu na wprowadzanie przez producentów zmian w wyglądzie opakowań. Różnice w wyglądzie opakowania, pomiędzy produktem przedstawionym na zdjęciu w sklepie internetowym a dostarczonym Kupującemu nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń i reklamacji.

5. Informacja o produktach prezentowana na stronie internetowej nie jest jednoznaczna ze znajdowaniem się produktu na stanie magazynowym KLIMAZBYT. Stanowi ona informację o ofercie dostawców i producentów, z którymi KLIMAZBYT współpracuje. W przypadku braku danego produktu (np. brak u dostawców, brak w hurtowniach, wycofanie z rynku) Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub elektroniczną.

6.    Do towaru objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.

7.    W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Klimazbyt produktów Kupujący może skontaktować się z KLIMAZBYTEM za pośrednictwem poczty elektronicznej: klimazbyt@klimazbyt.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 58 620 01 47.

8. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

9. Ceny produktów oferowanych na stronie internetowej oraz oferowany asortyment mogą się różnić od oferty hurtowni stacjonarnej.

10. KLIMAZBYT zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w asortymencie.

11. KLIMAZBYT zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość towarów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

12. Regulamin może ulec zmianie. Każdego Kupującego podczas zakupu poprzez sklep internetowy Klimazbyt.pl obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej na dzień złożenia zamówienia i akceptowana przez Kupującego w momencie dokonywania zamówienia.

§ 3

ZAMÓWIENIA (SKŁADANIE, REALIZACJA)

1.    Złożenie zamówienia na produkty zamieszczone przez KLIMAZBYT na stronie internetowej nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną formularza zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru po określonej cenie.

2.    Warunkiem koniecznym przyjęcia przez KLIMAZBYT zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól w elektronicznym formularzu zamówienia w tym w szczególności: imię i nazwisko (lub nazwę) oraz adres Kupującego, adres dostawy, sposób dostawy, adres poczty elektronicznej (e-mail), nr telefonu, NIP.

3.    Po złożeniu oferty zakupu następuje weryfikacja danych oraz przyjęcie oferty do realizacji.

4.    W związku z realizacją zamówienia KLIMAZBYT kontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.

5.    Po złożeniu oferty zakupu następuje weryfikacja danych oraz przyjęcie oferty do realizacji.

6.    Potwierdzenie przez KLIMAZBYT przyjęcia złożonej przez Klienta oferty na https://www.klimazbyt.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy i przystąpieniem do jej realizacji. Wraz z otrzymaniem przez Kupującego drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia: „zamówienie w realizacji z obowiązkiem zapłaty” zostaje zawarta miedzy KLIMAZBYTEM a Kupującym umowa dotycząca zakupu od KLIMAZBYTU przez Kupującego produktów znajdujących się w przesłanym formularzu zamówienia.

7.    Ceną obowiązującą dla danego zamówienia jest cena produktów obowiązująca w momencie złożenia zamówienia.

 

 

8.    Zakupione towary Kupujący może odebrać osobiście lub będą dostarczone pod wskazany adres zgodnie z formularzem zamówienia. Kupujący wybiera sposób dostawy zgodnie z formularzem zamówienia. Koszty dostawy ponosi Kupujący wg stawek określonych w cenniku: Koszty wysyłki. Kwota należności za dostawę zostaje automatycznie doliczona do rachunku Kupującego.

9.    Realizacja zamówienia przez KLIMAZBYT następuje po potwierdzeniu zamówienia i po dokonaniu przez Kupującego zapłaty w wysokości 100% wartości zamówienia (przy wyborze płatność – przedpłata) lub wysyłka niezwłoczna (przy wyborze płatność – za pobraniem)

10.KLIMAZBYT akceptuje następujące formy płatności:

a)    tradycyjnym przelewem bankowym na konto KLIMAZBYT w Banku Zachodnim WBK nr konta: 73 1500 1298 1212 9004 3127 0000 (ewentualna opłata za wykonanie przelewu naliczona będzie wg taryfy banku Kupującego),

b)    gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Klimazbyt Sp. z o.o.

c)    gotówka przy wysyłce za pobraniem

11.Kompletowanie i wysyłka produktów przez KLIMAZBYT następuje w terminie uzgodnionym z Kupującym podczas przystąpienia do realizacji zamówienia przez KLIMAZBYT i zależnym od stanu magazynowego/dostawców (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

12.W przypadku wybrania opcji odbiór osobisty, kompletowanie zamówionych produktów przez KLIMAZBYT następuje w terminie uzgodnionym z Kupującym podczas przystąpienia do realizacji zamówienia przez KLIMAZBYT i zależnym od stanu magazynowego/dostawców (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). O terminie odbioru zamówionych produktów KLIMAZBYT informuje Kupującego drogą elektroniczną lub telefonicznie.

13.O aktualnie szacowanym terminie realizacji opłaconego zamówienia lub zamówienia z opcją odbiór osobisty KLIMAZBYT informuje Kupującego drogą elektroniczną lub telefonicznie.

14.KLIMAZBYT zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia (w części lub w całości) w następujących przypadkach:

a)    formularz zamówienia nie został poprawnie wypełniony (dane teleadresowe osoby składającej zamówienie budzą wątpliwość), a kontakt KLIMAZBYT z Kupującym w celu weryfikacji danych teleadresowych jest niemożliwy,

b)    zamówionego produktu nie ma na stanie magazynowym/u dostawców,

c)    zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe z winy producenta, dystrybutora, hurtownika;

d)    produkt został wycofany z obrotu lub jego obrót na terenie Polski został wstrzymany po złożeniu zamówienia,

e)    zapas produktów został wyczerpany;

f)     cena produktu prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich,

g)    w kraju adresata obowiązują przepisy zabraniające wwozu produktów, znajdujących się w złożonym zamówieniu (przesyłka zagraniczna);

h)   niniejszy regulamin nie jest przestrzegany;

i)     zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez KLIMAZBYT przepisów prawa;

W przypadku odmowy realizacji zamówienia przez KLIMAZBYT ,kwota wpłacona przez Kupującego zostanie zwrócona na wskazane przez niego jego konto w terminie do 5 dni roboczych.

15.W przypadku, gdy KLIMAZBYT nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę za brakujący/uszkodzony towar.

16.Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży produktu jest dołączany do każdej przesyłki paragon fiskalny lub faktura VAT w zależności od opcji wybranej przez Kupującego. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Kupującego w formularzu zamówienia numeru NIP Kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

17.Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez KLIMAZBYT, a nie w dniu rozpoczęcia jego realizacji.

 

 

§ 4

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1.    Kupujący uiszcza cenę sprzedaży za zamówione produkty i koszty przesyłki w sposób określony w § 3 pkt 9 i 10 Regulaminu.

2.    Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Fedex, bądź przygotowywane są do odbioru osobistego w siedzibie Klimazbyt Sp. z o.o. przy Al. Zwycięstwa 252/12 w Gdyni lub w wybranym przez Kupującego Oddziale Klimazbyt Sp. z o.o. Kupujący w momencie składania zamówienia określa, z jakiej formy dostawy chce skorzystać.

3.    Kupujący uiszcza koszty dostawy według cennika umieszczonego na stronie internetowej w zakładce „Transport”.

4.    Zamówienia wysyłane przez KLIMAZBYT za pośrednictwem kuriera zostają doręczone na terenie Polski w przeciągu 1 dnia licząc od dnia nadania. Wszystkie powyższe terminy dotyczą dni roboczych. KLIMAZBYT nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy.

5.    W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (podany błędny adres, odmowa odbioru zmówienia), KLIMAZBYT zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami zwrotu zamówienia i jego ponownego doręczenia według cen określonych w Kosztach wysyłki.

6.    Przed odbiorem przesyłki od dostawcy (firma kurierska) Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w obecności przedstawiciela dostawcy (kurier), czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub istnieje podejrzenie jej otwierania należy odmówić przyjęcia przesyłki i wraz z kurierem sporządzić protokół szkody, a następnie skontaktować się z KLIMAZBYTEM za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce. Sporządzenie ww. protokołu szkody jest warunkiem koniecznym uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia lub kradzieży zawartości przesyłki podczas transportu.

7.    W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na jej uszkodzenie, KLIMAZBYT ponownie wyśle Kupującemu zamówione produkty w ciągu 9 (dziewięciu) dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego informacji o uszkodzonej przesyłce.

8.    W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionych produktów, KLIMAZBYT zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty niezwłocznie po otrzymaniu informacji od spedytora o zakończeniu procedur związanych z poszukiwaniem przesyłki i informacji, że jej nie odnaleziono.

9.    Podstawa i zakres odpowiedzialności KLIMAZBYT względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

§ 5

REKLAMACJA

1.    KLIMAZBYT zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkty pełnowartościowe (pozbawione wad), za wyjątkiem przecenionych produktów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił z pełną świadomością. W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanych produktów z zamówieniem Kupujący powinien zgłosić KLIMAZBYT reklamację za telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klimazbyt@klimazbyt.pl lub osobiście pod adresem: Klimazbyt Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 252/12, 81-540 Gdynia, lub pisemnie na adres: Klimazbyt Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 252/12, 81-540 Gdynia.

2.    W przypadku otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem, Kupujący powinien zawiadomić o tym KLIMAZBYT niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

3.    Reklamowane produkty należy zwrócić kurierowi i wypełnić wraz z nim protokół reklamacyjny. W przypadku dostarczenia zamówionych towarów przez kierowcę z KLIMAZBYTu, należy przy nim sporządzić pisemny protokół reklamacyjny i przekazać go kierowcy.

4.    Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez KLIMAZBYT (karton + wypełnienie zabezpieczające).

5.    KLIMAZBYT niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli KLIMAZBYT nie wymieni produktu wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący, który jest jednocześnie konsumentem, może także zamiast zaproponowanego przez KLIMAZBYT usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez KLIMAZBYT.

6.    Jeżeli otrzymane produkty mają wady, Kupujący może także żądać wymiany na produkty wolne od wad albo usunięcia wady. Jeżeli żądanie Kupującego jest uzasadnione, KLIMAZBYT wymieni produkty wadliwe na wolne od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. KLIMAZBYT może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, KLIMAZBYT może odmówić wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

7.    Kupujący, po ustawowym terminie przysługującym mu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada zakupionych produktów jest nieistotna i nie wpływa na możliwość ich właściwego używania.

8.    KLIMAZBYT ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione i zwróci Kupującemu kwotę żądania, przelewem niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy.

9.    Reklamowane produkty, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), KLIMAZBYT niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.

10.W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego, KLIMAZBYT nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za zakup produktu.

 

§ 6

ODSTĄPIENIE OD ZAKUPÓW, ZWROT ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

1.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do KLIMAZBYT, KLIMAZBYT zwróci konsumentowi całość otrzymanej od konsumenta płatności.

2.    Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Rezygnacja Kupującego (Konsumenta) z zakupu części lub całości zamówionych produktów następuje w wyniku nadesłania przez niego, w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej zamówione produkty pisma z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: poczty elektronicznej klimazbyt@klimazbyt.pl, osobiście pod adresem: Klimazbyt Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 252/12, 81-540 Gdynia (lub w wybranym Oddziale Klimazbyt Sp. z o.o.), lub pisemnie na adres: Klimazbyt Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 252/12, 81-540 Gdynia. Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy dostępny jest pod linkiem: formularz odstąpienia od umowy.

4.    Zwrot produktów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Dla zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem.

5.    Zwrócone produkty KLIMAZBYT przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.    Kupujący przesyła zwracane produkty z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia), kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

7.    Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów do KLIMAZBYT.

8.    Wszelkie zwracane produkty należy opatrywać informacją „ZWROT”. Przesyłki ze zwracanymi produktami należy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Klimazbyt Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 252/12, 81-540 Gdynia (lub w wybranym Oddziale Klimazbyt Sp. z o.o.).

9.    KLIMAZBYT zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty za zwracane produkty na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy, po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane produkty, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. KLIMAZBYT może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania odsyłanych produktów do KLIMAZBYT lub dostarczenia przez Kupującego dowodu ich przesłania do KLIMAZBYT.

10.Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez KLIMAZBYT (karton + wypełnienie zabezpieczające).

11.Zgodnie z art. 38 pkt 1 – 3, 5 – 6, 8, 11 – 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

 

 

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.    KLIMAZBYT gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). KLIMAZBYT zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

2.    Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określone zostały w zakładce „Polityka prywatności”.

 

§ 8

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Prawem właściwym dla realizacji zakupów w klimazbyt.pl jest prawo polskie, a w szczególności: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2.     Zawartość sklepu internetowego klimazbyt.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

 

Wszystkie uwagi, propozycje, komentarze prosimy kierować pod adres:

 

KLIMAZBYT SP. Z O.O.

Al. Zwycięstwa 252/12

81-540 Gdynia

e-mail: klimazbyt@klimazbyt.pl

tel.: 058 664 91 63