OWU Klimazbyt Łódź Sp. z o.o.

Ogólne warunki umów obowiązujące w Klimazbyt Łódź Sp. z o.o. od dnia 1 sierpnia 2015 roku
(ostatnia aktualizacja z dnia 15.06.2020 r.)

 

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 

Sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów prowadzona jest przez firmę: Klimazbyt Łódź Sp. z o.o. (zwaną dalej KLIMAZBYTEM) z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 92, 92-200 Łódź, wpisaną do rejestru KRS pod numerem: 0000503035; NIP: 7282796840; REGON: 101753833; tel.: 42 674 80 85.

e-mail: lodz@klimazbyt.pl

Konto bankowe: BZ WBK 73 1090 2590 0000 0001 2294 4534

Składanie zamówień na artykuły oferowane przez KLIMAZBYT oraz realizacja zamówień złożonych na podstawie ofert oraz zakupów w siedzibie Klimazbyt Łódź Sp. z o.o. odbywa się na podstawie niniejszych OWU, przyjętej w branży klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa praktyki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE I ASORTYMENT

1.      Asortyment KLIMAZBYT składa się z produktów oryginalnych, fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

2.      KLIMAZBYT prowadzi obrót detaliczny i obrót hurtowy. Zakupione towary można odebrać osobiście lub są dostarczane pod wskazany adres zgodnie z ustaleniami między KLIMAZBYT a Kupującym.

3.      Do towaru objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.

4.      W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Klimazbycie Łódź produktów Kupujący może skontaktować się z KLIMAZBYTEM za pośrednictwem poczty elektronicznej: lodz@klimazbyt.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 42 674 80 85.

5.      KLIMAZBYT zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość towarów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

§ 3

ZAMÓWIENIA (SKŁADANIE, REALIZACJA)

1.     Zakupy dokonywane w sklepach stacjonarnych oraz na podstawie ofert złożonych telefonicznie lub mailowo pracownikom Klimazbyt Łódź Sp. z o.o. odbywają się na zasadach wskazanych w niniejszych OWU. Po złożeniu oferty zakupu następuje weryfikacja danych oraz przyjęcie oferty do realizacji, a pracownik KLIMAZBYT jest w stałym kontakcie z Kupującym (drogą elektroniczną, telefonicznie, osobistym).

2.     Ceną obowiązującą dla danego zamówienia jest cena produktów obowiązująca w momencie złożenia zamówienia i ustalona pomiędzy Klientem a KLIMAZBYT.

3.     Zakupione towary Kupujący może odebrać osobiście lub będą dostarczone pod wskazany adres zgodnie z ustaleniami z Kupującym. Koszty dostawy ponosi Kupujący wg stawek wskazanych przez pracownika KLIMAZBYT, dostępnych także na stronie www.klimazbyt.pl. Kwota należności za dostawę zostaje automatycznie doliczona do rachunku Kupującego.

4.     Realizacja zamówienia przez KLIMAZBYT następuje po potwierdzeniu zamówienia i po ustaleniu formy płatności.

5.     KLIMAZBYT akceptuje następujące formy płatności:

a)      tradycyjnym przelewem bankowym na konto KLIMAZBYT w Banku Zachodnim WBK nr konta: 73 1090 2590 0000 0001 2294 4534 (ewentualna opłata za wykonanie przelewu naliczona będzie wg taryfy banku Kupującego),

b)      gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Klimazbyt Sp. z o.o.

c)      gotówka przy wysyłce za pobraniem.

6.     Kompletowanie i wysyłka produktów przez KLIMAZBYT następuje w terminie uzgodnionym z Kupującym podczas przystąpienia do realizacji zamówienia przez KLIMAZBYT i zależnym od stanu magazynowego/dostawców (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

7.     W przypadku wybrania opcji odbiór osobisty, kompletowanie zamówionych produktów przez KLIMAZBYT następuje w terminie uzgodnionym z Kupującym podczas przystąpienia do realizacji zamówienia przez KLIMAZBYT i zależnym od stanu magazynowego/dostawców (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). O terminie odbioru zamówionych produktów KLIMAZBYT informuje Kupującego drogą elektroniczną lub telefonicznie.

8.     O aktualnie szacowanym terminie realizacji opłaconego zamówienia lub zamówienia z opcją odbiór osobisty KLIMAZBYT informuje Kupującego drogą elektroniczną lub telefonicznie.

9.     KLIMAZBYT zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia (w części lub w całości) w następujących przypadkach:

a)      kontakt KLIMAZBYT z Kupującym w celu weryfikacji danych teleadresowych jest niemożliwy,

b)      zamówionego produktu nie ma na stanie magazynowym/u dostawców,

c)      zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe z winy producenta, dystrybutora, hurtownika;

d)      produkt został wycofany z obrotu lub jego obrót na terenie Polski został wstrzymany po złożeniu zamówienia,

e)      zapas produktów został wyczerpany;

f)       cena produktu prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich,

g)      w kraju adresata obowiązują przepisy zabraniające wwozu produktów, znajdujących się w złożonym zamówieniu (przesyłka zagraniczna);

h)     niniejsze OWU nie są przestrzegane;

i)       zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez KLIMAZBYT przepisów prawa;

10.  W przypadku odmowy realizacji zamówienia przez KLIMAZBYT, kwota wpłacona przez Kupującego zostanie zwrócona na wskazane przez niego jego konto w terminie do 5 dni roboczych.

11.  W przypadku, gdy KLIMAZBYT nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę za brakujący/uszkodzony towar.

12.  Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży produktu jest paragon fiskalny lub faktura VAT w zależności od opcji wybranej przez Kupującego. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Kupującego numeru NIP Kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL.

13.  Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez KLIMAZBYT, a nie w dniu rozpoczęcia jego realizacji.

 

§ 4

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1.      Kupujący uiszcza cenę sprzedaży za zamówione produkty i koszty przesyłki w sposób określony w § 3 pkt 5 i 6 OWU oraz w § 4 pkt 2, 3 i 4 OWU oraz § 4 pkt 6 OWU (koszty transportu).

2.      W KLIMAZBYT Kupujący mogą dokonywać zakupów także z odroczonym terminem płatności. Odroczenie terminu płatności jest dokonywane indywidualnie dla każdego Kupującego, na podstawie decyzji KLIMAZBYT, podjętej po dokonaniu przez KLIMAZBYT analizy sytuacji finansowej Kupującego (sprawdzenie w KRD, sprawdzenie przez ubezpieczyciela, z którym KLIMAZBYT ma podpisaną umowę ubezpieczenia należności handlowych, zasięgnięcie opinii wśród innych przedsiębiorców działających w branży itp.) oraz po dokonaniu przez Kupującego minimum trzech zakupów po dokonaniu przedpłaty, przy czym KLIMAZBYT zastrzega sobie prawo do odmowy dokonywania zakupów przez danego Kupującego z odroczonym terminem płatności.

3.      Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, KLIMAZBYTowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, KLIMAZBYTowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę, o czym mowa także w § 4 pkt 4 niniejszych Ogólnych warunków umów.

4.      W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, KLIMAZBYT może zlecić windykację zewnętrznej firmie (np. Euler Hermes), a kosztami odzyskiwania może obciążyć Kupującego na podstawie wystawionych przez tę firmę faktur i wystawionej przez KLIMAZBYT faktury za usługi widnykacyjne.

5.      Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Fedex, bądź przygotowywane są do odbioru osobistego w siedzibie Klimazbyt Lodź Sp. z o.o. przy ul. Piłsudskiego 92 w Łodzi lub w wybranym przez Kupującego Oddziale Klimazbyt Sp. z o.o. Kupujący w momencie składania zamówienia określa, z jakiej formy dostawy chce skorzystać.

6.      Kupujący uiszcza koszty dostawy według cennika umieszczonego na stronie internetowej w zakładce „Transport” lub wskazane przez pracownika KLIMAZBYT i zaakceptowane przez Kupującego.

7.      Zamówienia wysyłane przez KLIMAZBYT za pośrednictwem kuriera zostają doręczone na terenie Polski w przeciągu 1 dnia licząc od dnia nadania. Wszystkie powyższe terminy dotyczą dni roboczych. KLIMAZBYT nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy.

8.      W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (podany błędny adres, odmowa odbioru zmówienia), KLIMAZBYT zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami zwrotu zamówienia i jego ponownego doręczenia według cen określonych w Kosztach wysyłki.

9.      Przed odbiorem przesyłki od dostawcy (firma kurierska) Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w obecności przedstawiciela dostawcy (kurier), czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub istnieje podejrzenie jej otwierania należy odmówić przyjęcia przesyłki i wraz z kurierem sporządzić protokół szkody, a następnie skontaktować się z KLIMAZBYTEM za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce. Sporządzenie ww. protokołu szkody jest warunkiem koniecznym uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia lub kradzieży zawartości przesyłki podczas transportu.

10.   W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na jej uszkodzenie, KLIMAZBYT ponownie wyśle Kupującemu zamówione produkty w ciągu 9 (dziewięciu) dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego informacji o uszkodzonej przesyłce.

11.   W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionych produktów, KLIMAZBYT zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty niezwłocznie po otrzymaniu informacji od spedytora o zakończeniu procedur związanych z poszukiwaniem przesyłki i informacji, że jej nie odnaleziono.

12.   Podstawa i zakres odpowiedzialności KLIMAZBYT względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

§ 5

REKLAMACJA

1.      KLIMAZBYT zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkty pełnowartościowe (pozbawione wad), za wyjątkiem przecenionych produktów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił z pełną świadomością. W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanych produktów z zamówieniem Kupujący powinien zgłosić KLIMAZBYT reklamację za telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lodz@klimazbyt.pl lub osobiście pod adresem: Klimazbyt Łódź Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 92, 92-200 Łódź, lub pisemnie na adres: Klimazbyt Łódź Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 92, 92-200 Łódź.

2.      W przypadku otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem, Kupujący powinien zawiadomić o tym KLIMAZBYT niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

3.      Reklamowane produkty należy zwrócić kurierowi i wypełnić wraz z nim protokół reklamacyjny. W przypadku dostarczenia zamówionych towarów przez kierowcę z KLIMAZBYTu, należy przy nim sporządzić pisemny protokół reklamacyjny i przekazać go kierowcy.

4.      Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez KLIMAZBYT (karton + wypełnienie zabezpieczające).

5.      KLIMAZBYT niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli KLIMAZBYT nie wymieni produktu wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (w przypadku zamówień dokonywanych przez stronę www). Kupujący, który jest jednocześnie konsumentem, może także zamiast zaproponowanego przez KLIMAZBYT usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez KLIMAZBYT.

6.      Jeżeli otrzymane produkty mają wady, Kupujący może także żądać wymiany na produkty wolne od wad albo usunięcia wady. Jeżeli żądanie Kupującego jest uzasadnione, KLIMAZBYT wymieni produkty wadliwe na wolne od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. KLIMAZBYT może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, KLIMAZBYT może odmówić wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

7.      Kupujący, w przypadku zakupu przez stronę www, po ustawowym terminie przysługującym mu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada zakupionych produktów jest nieistotna i nie wpływa na możliwość ich właściwego używania.

8.      KLIMAZBYT ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione i zwróci Kupującemu kwotę żądania, przelewem niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy.

9.      Reklamowane produkty, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), KLIMAZBYT niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.

10.   W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego, KLIMAZBYT nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za zakup produktu.

 

§ 6

ODSTĄPIENIE OD ZAKUPÓW, ZWROT ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

1.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, KONSUMENT, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do KLIMAZBYT, KLIMAZBYT zwróci konsumentowi całość otrzymanej od konsumenta płatności.

2.    Za KONSUMENTA uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.    Rezygnacja Kupującego (Konsumenta) z zakupu części lub całości zamówionych produktów następuje w wyniku nadesłania przez niego, w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej zamówione produkty pisma z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: poczty elektronicznej lodz@klimazbyt.pl, osobiście pod adresem: Klimazbyt Łódź Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 92, 92-200 Łódź, lub pisemnie na adres: Klimazbyt Łódź Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 92, 92-200 Łódź. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest pod linkiem: OŚWIADCZENIE.

4.    Zwrot produktów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Dla zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem.

5.    Zwrócone produkty KLIMAZBYT przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.    Kupujący przesyła zwracane produkty z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia), kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

7.    Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów do KLIMAZBYT.

8.    Wszelkie zwracane produkty należy opatrywać informacją „ZWROT”. Przesyłki ze zwracanymi produktami należy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Klimazbyt Łódź Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 92, 92-200 Łódź.

9.    KLIMAZBYT zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty za zwracane produkty na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy, po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane produkty, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. KLIMAZBYT może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania odsyłanych produktów do KLIMAZBYT lub dostarczenia przez Kupującego dowodu ich przesłania do KLIMAZBYT.

10.Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez KLIMAZBYT (karton + wypełnienie zabezpieczające).

11.Zgodnie z art. 38 pkt 1 – 3, 5 – 6, 8, 11 – 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.    KLIMAZBYT gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). KLIMAZBYT zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

2.    Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określone zostały w zakładce Polityka prywatności”.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Prawem właściwym dla realizacji zakupów w klimazbyt.pl jest prawo polskie, a w szczególności: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Wszystkie uwagi, propozycje, komentarze prosimy kierować pod adres:

 

Klimazbyt Łódź Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 92

92-200 Łódź

e-mail: lodz@klimazbyt.pl

tel.: 42 674 80 85